Panaszkezelés
PANASZKEZELÉSI ÉS TÁJÉKOZTATÁST SZABÁLYZAT

SZ.E. IX. Misszió

A jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed a Szcientológia Egyház IX. Misszió minden vallási
személyére és lelkészére vonatkozik, akik kötelesek betartani. A Panaszkezelési szabályzat érintettjei az egyház által megkérdezett vagy személyesen meghallgatott magánszemélyek, akik a Panaszkezelési Szabályzat szerint jogosultak eljárni (más jogi út lehetőségét nem érintve).
I.
A panasz bejelentésének módjai
1. Szóbeli panasztétel
A vallási tevékenységet végző egyesület nem köteles ügyfélszolgálatot üzemeltetni, így szóbeli
panaszt az alábbi telefonszámon lehet tenni: 0036305282426
A hívás nem kerül rögzítésre.
2. Panaszbejelentés írásban
Bármilyen panaszt írásban a [email protected] vagy az adatkezeléshez kapcsolódó
panaszt az [email protected] e-mail címen lehet megtenni.
A más címre érkező leveleket, amelyek tartalmuk szerint panaszként kell értelmezni, 48 órán belül kell továbbítani az adatvédelmi felelősnek.

II. Általános rendelkezések
1. A panasz formai követelményei
A panasz kivizsgálása és a válaszlevél elküldésének lehetősége érdekében a panaszlevélben a
panasztevő az alábbi adatait köteles feltüntetni:
- név,
- lakcím, vagy a kapcsolattartási elektronikus cím / telefonszám
- a panasz rövid leírása
- a (vélt) felelős neve, amennyiben ismert
A panaszos írásbeli meghatalmazás eredeti példányának benyújtása mellett meghatalmazott útján is eljárhat. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
Magánszemély meghatalmazott útján is megtehető a panasz, nem kötelező ügyvéd vagy
érdekérvényesítő szerv igénybevétele.
Ismételt panasz esetén nem szükséges új meghatalmazás csatolása.
Szóbeli panasz meghatalmazott útján nem tehető.

1. A panaszok kivizsgálásának díjmentessége
A Panasz kivizsgálása és a válaszadás díjmentes. Értelemszerűen a telefaxon küldött panaszok esetén a faxküldés megtérítése nem kivitelezhető a Társaság számára, azonban költségigényét a panaszos megjelölheti, és ha igazolja ezeket a Társaság mérlegeli az ésszerű költségek megtérítését (például futár útján küldött panaszt a Társaság nem térít meg).
2. Az ügyfelek által szóban bejelentett panaszok kivizsgálása
A vallási tevékenységet végző egyesület szóbeli panaszt - a következő bekezdésben meghatározott eltéréssel - azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a panaszos a panasz kezelésével nem ért egyet, a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel az egyházi személy, és annak másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek - a válaszlevéllel egyidejűleg – megküldi.
A telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres időpontjától számított 5-10 percen belüli az ügyfélszolgálati ügyintéző úgy köteles eljárni, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.
Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a munkatárs jegyzőkönyvet készít.
A panaszról felvett jegyzőkönyv az írásbeli panaszban írtakkal egyező adatokat tartalmazza. A
jegyzőkönyvet követően az írásbeli panaszra vonatkozó eljárásrend az irányadó.
2. Az ügyfelek által írásban bejelentett panaszok kivizsgálása
Az írásbeli panasz esetén meg kell győződni arról, hogy valóban a panaszos tette-e panaszt. Ez az azonosítási adatok alapján vagy két tanú aláírásának megkövetelésével történik.
A Társaság az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 25 naptári napon belül írásban megküldi a panaszos által jelzet címre, vagy meghatalmazottjának.
A panasz elutasítása esetén a jogorvoslati tájékoztatást a válaszlevél tartalmazza.
Adatvédelmi ügyekben a panasz elutasítását követően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet jogorvoslatért fordulni.
Jelen szabályzat az Adatkezelési Szabályzat melléklete az abban foglaltak a jelen Szabályzatra is irányadók azzal, hogy az adatkezelés célja: a panasz kivizsgálása és az erről szóló tájékoztatás.

tuddmegkivagy.hu © | Adatvédelem