tuddmegkivagy.hu
Adatvédelmi tájékoztató
ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

2018

JELENTKEZŐK KITÖLTŐK ADATKEZELÉSÉHEZ

I. ALAPADATOK

Adatkezelő: Szcientológiai Egyház IX. MISSZIÓ
Cím: 7100 Szekszárd, Akácfa utca 7.
Nyilvántartási szám: 01-02-0000040
(a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő elektronikus rendszerében, az Adatkezelő székhelyén

levő szerveren

Adatfeldolgozók: Az adatfeldolgozást az Adatkezelő saját maga végzi az alábbi kivételekkel:
a domain név üzemben tartója: www.domainflotta.hu
webtárhely szolgáltatás nyújtója: mailerlite.com

Adattovábbítás: kizárólag külön tájékoztatás esetén, automatikus adattovábbítás nem

történik

Az Adatkezelő egyoldalú előzetes tájékoztató szabályzatban foglalja össze az adatkezelési
vállalásait, kötelezettségeit és jogai, és nyilatkozik, hogy a jelen szabályzat rendelkezéseit,
akárcsak a felsorolt jogszabályokat a legmesszemenőbbekig betartja.
Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.
Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden
adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott
elvárásoknak, és e megfelelés érdekében mindent megtesz.
Az Adatkezelő elkötelezett a jelentkezők személyes adatainak védelmében, kiemelten
fontosnak tartja információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és a jogszabályok
betartását.
Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
(a továbbiakban Infó tv.);
- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
- Az adatvédelmi hatóság (NAIH) iránymutatásai, amelynek elektronikus elérési helye:
https://www.naih.hu/files/2017-02-17-webaruhaz-tajekoztato-NAIH-2017-1060-V.pdf

Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között
meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.
Figyelemmel arra, hogy 2018. május 25-től az Európai Unió Általános Adatvédelmi
Rendeletét kell alkalmazni, a fenti határidőig az Adatkezelő biztosítja a megfelelést az új
jogszabálynak is. A jelen szabályzatot ugyanezen határidőig a jogi megfelelés céljából
egyoldalúan módosítja, amelyről a felhasználó külön, személyre szabott értesítést nem kap,
azonban a módosítás estén a módosítást követő új vásárlás feltétele a módosított szabályzat
elfogadása lesz.
A változások könnyebb követhetősége érdekében kérjük a jelentkezés előtt figyelmesen
olvassa végig a szabályzatot!
II. ADATKEZELÉSI FOLYAMATOK
Az Adatkezelő a jelentkeést kitöltők adatait kezeli.
SZEMÉLYES ADATOK: személyes adatnak tekintendők az adott személyt azonosító
adatok, úgy mint, születési név, életkor, lakcím, telefonszám, e-mail cím.
Személyes adatait minden esetben önként adja meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes
hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a [email protected] e-
mail címen.
III. ALAPELVEK
AZ ADATKEZELŐ KIZÁRJA A 16. ÉLETÉVÉT BE NEM TÖLTÖTT KISKORÚ,
KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPES ÉS AZ EGYÉBKÉNT
CSELEKVŐKÉPTELEN FELHASZNÁLÓ ADATAINAK KEZELÉSÉT. AZ
ADATKEZLŐNEK AZONBAN NEM ÁLL MÓDJÁBAN A HOZZÁJÁRULÓ
SZEMÉLY JOGOSULTSÁGÁT ELLENŐRIZNI, ILLETVE A TÖRVÉNYES
KÉPVISELŐ NYILATKOZATÁNAK TARTALMÁT MEGISMERNI, ÍGY A
FELHASZNÁLÓ, ILLETVE TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE SZAVATOL AZÉRT,
HOGY A HOZZÁJÁRULÁS MEGFELEL A JOGSZABÁLYOKNAK. AMENNYIBEN
ILYEN ADATRÓL SZERZÜNK TUDOMÁST, ZÁROLJUK ÉS TÖRÖLJÜK.
Az adatok biztonságát az Adatkezelő korszerű módon biztosítja. Az
Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi
incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba
elhárításáig.
IV. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
A.) JELENTKEZÉS AZ INGYENES BEVEZETŐELŐADÁSRA
A jelentkezés során az adatkezelő összegyűjti az adatokat, ám azok kiértékelésekor kizárólag
az adatokat használja fel és nem kapcsolja össze az adatkezelést az érintett által más célból
megadott adatokkal.
A kezelt adatok köre: az érintett neve, e-mail címe és a jelentkezés során megadott személyes
adatai. Amennyiben az űrlapon szereplő bármely kötelezően megadandó adat adatkezelő
illetőleg az előadás szervezőjének történő továbbításához nem járul hozzá, kérjük hagyja abba
a jelentkezést.
A jelentkezés során megadott adatok egy része különleges adat. A különleges adat
kezelésének jogalapja az érintett kifejezett hozzájárulása, ezért kérjük csak akkor adja meg
ezeket az adatokat, amennyiben kifejezetten hozzájárul ezeknek az adatoknak a megadásához.

Az adatok törlésének határideje: a jelentkezés során összegyűjtött adatokat (ellenkező
érintett rendelkezés hiányában) a rendezvény után visszavonásig tároljuk. A jelentkezés során
megadott adatok személyes vagy a [email protected] e-mail címre történő
törlési kérelmet követően 7 napon belül törlésre kerülnek.

C.) FÉLBESZAKADT REGISZTRÁCIÓK
A jelentkezés során megadott adatok nem kerülnek tárolásra amennyiben nem fejezi be a
jelentkezési folyamatot.

D.) INFORMÁCIÓS HÍRLEVELEK
Az adatkezelés célja: információk küldése önkéntes kérésre.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
6. § (5) bekezdése.
A kezelt adatok köre: név, életkor, e-mail cím, lakcím, mobil telefonszám
Az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásától számított 7 nap

E.) ÜGYFÉLLEVELEZÉSEK, PANASZOK
Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, Panaszkezelési
szabályzat rendelkezései szerint járjon el. Az Adatkezelő a beérkezett panaszokat, a küldő
nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az ügy
elintézésétől számított legfeljebb öt év elteltével törli.
F. ) TÉVESEN VAGY MEGTÉVESZTŐEN MEGADOT SZEMÉLYES ADATOK
Amennyiben az Adatkezelő észleli, hogy szándékosan vagy nagyfokú gondatlanságból más
személy személyes adatát adta meg az érintett, az adatokat kapcsolatfelvétel nélkül törli, és az
érintett e-mail címét a megelőzés érdekében blokkolja és szükség esetén további, akár
hatósági lépéseket is tesz.

V. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
A. Adatok módosítása, törlése, zárolása
1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak
helyesbítését az itt meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on.
2. A Felhasználó - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait
vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az itt
meghatározott elérhetőség(ek)en és mód(ok)on (pl. felhasználói fiókban, email
útján, stb.). Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely
jogosultságtól való elesést eredményezhet.
3. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben
meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti.

4. a kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az
adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -,
feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
5. A Szolgáltatás megszűnésével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli)
kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – az Adatkezelő
törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan
kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más
Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.
6. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot a Felhasználási
Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha a Felhasználó ezt
kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a
törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot az
Adatkezelő kizárólag addig kezeli ameddig fennáll az az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárja.
7. A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú
megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl.
hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és
címen.
B. Tájékoztatás
1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással
összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás
Felhasználási Feltételeiben illetve az itt megjelölt elérhetősége(ke)n
2. Az Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra
vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az
általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről,
címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb 25 napon belül adja meg a kért tájékoztatást a jogszabály szerinti
tartalommal.
3.
C. Tiltakozás személyes adat kezelése ellen
1. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,
a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az
Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára
történik; valamint
c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

2. Ha az Adatkezelő a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat,
akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.
3. Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az Adatkezelő a
Felhasználó adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az
adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás
jogosságát megállapította.

D. Igény bejelentése
1. Lásd Panaszkezelési Szabályzatunkat.

E. Jogorvoslati lehetőségek
1. Problémáját kérjük közvetlenül jelezze, és ez esetben megteszünk minden
szükséges intézkedést a panasz megszüntetése érdekében.
2. Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt
jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi
Törvényszékhez is fordulhat vagy panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., [email protected], +36-1-
3911400) www.naih.hu).

tuddmegkivagy.hu © | Adatvédelem